BIZONE bizon_ROUND

 HOME | O NAS | USŁUGI | BLOG | KONTAKT

Wstępny audyt wewnętrzny

Wstępny audyt wewnętrzny projektu realizowany jest zazwyczaj niedługo przed okresem sprawozdawczym lub zakończeniem projektu. Pozwala dokonać obiektywnej oceny prawidłowości realizacji projektu, w szczególności zgodności z zapisami w umowie projektowej oraz wniosku o dofinansowanie, ale również zgodności z ogólnie przyjętymi zasadami rozliczeń środków uzyskanych z dotacji.

Audyt wewnętrzny dostarcza informacji m.in. o tym, czy:

- działania wskazane we wniosku zostały faktycznie podjęte, a wydatki faktycznie poniesione,
- produkty, rezultaty i cele zostały osiągnięte,
- poniesione koszty są kwalifikowalne,
- poniesione koszty przypisane zostały do odpowiednich zadań harmonogramu/kosztorysu,
- sposób dokumentowania wydatków jest prawidłowy,
- w prawidłowy sposób zastosowano procedury związane z zakupami w projekcie / udzielono ,zamówienia publiczne,
- spełnione zostały wymogi względem terminów raportowania o stanie realizacji projektu,
- wszystkie zapisy umowy zostały uwzględnione podczas realizacji zadań,
- nie wystąpiły odchylenia od założeń przedstawionych we wniosku o dofinansowanie, które nie zostały zgłoszone,
- beneficjent prawidłowo wywiązał się z obowiązku informacyjnego, itd.

Dzięki działaniom podjętym w ramach wstępnego audytu wewnętrznego możemy zapobiec negatywnym skutkom wynikającym z kontroli zewnętrznych (np. konieczność zwrotu części otrzymanych środków) poprzez ocenę ryzyka, sporządzenie listy braków i błędów oraz zaproponowanie działań naprawczych. W ramach zaproponowanych działań naprawczych określony zostaje termin, w którym beneficjent powinien uzupełnić błędy i braki, a następnie następuje analiza wdrożonych zaleceń. Procedury powtarzane są aż do uzyskania pełnej i poprawnej dokumentacji sprawozdawczej.